Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

 

Дневни подготовки за наставниците

Некои од подготовките се со постар датум и не ги задоволуваат критериумите за дневна подготовка кои се поставени со сегашните правилници за изведување на наставата и оценување на учениците.

 

 

Тип на часот

ОБ

УВ

УТ

ПО

СТ

КО

обработка

Увежбување

Утврдување

Повторување

Систематизирање

Комбиниран

Видови настава

ТР

ТМ

ПР

ПБ

традиционална

тимска

програмирана

проблемска

Наставни методи

ЛП

ДИ

ВТ

Лабараториско – практична работа

Демонстративно - илустративна

Вербално текстуална

Наставни форми

ФР

ИН

ИНД

ГФ

РД

фронтална

индивидуална

индивидуализирана

групна

Работа во двојки

Наставно - технички средства

ПС

МС

СФА

НЛ

Персонален сметач

Манипулативни средства

Слики, фотографии, апликации

Наставни ливчиња

 

Се заокружуваат оние скратеници ( тип, форми, методи . . ) кои на тој час ќе се применуваат!

 

 
 

 

I одделение

 


 

II одделение

 

 
 

 

III одделение

 


 

IV одделение

 

 
      

 

V одделение