logo_odnasataucilnica
 

ОД НАШАТА УЧИЛНИЦА

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

Прв училиштен ден

   Утре (четврток) 01.09.2016 година, во траење од еден наставен час, наставата за V одделение ќе започне во 14:00 часот во попладневната смена. На учениците ќе им бидат доделени учебниците за оваа учебна година (учениците да ја донесат училишната чанта).

ПОТРЕБЕН ПРИБОР ЗА ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: тетратка со широки линии
МАТЕМАТИКА: тетратка со квадратчиња со тврди корици која ќе се користи и за училишна и за домашна работа
- комплет линијари
ОПШТЕСТВО: една голема тетратка со квадратчиња за училишна и за домашна работа
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 2 блока бр. 5 (при купувањето на блокот да се внимава на големината и бојата на листовите, да се купуваат блокови со еднаков формат)
Дрвени боички, водени боички, четки, сад за вода, палета, темперни бои, пастелни бои, фломастери, пластелин и подлога (табличка), самолеплива хартија во боја, ножички, лепак, моливи НВ
1 голема папка во која ќе се чува приборот
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ: мала тетратка со квадратчиња, блокче со петолинија (може и од минатата учебна година)
Од приборот да се купува само она што го немаат учениците. Се она што од минатата учебна година е употребливо, учениците може да го користат и оваа учебна година

Планирања за учебната 2016/2017 година

   Со планирањата за учебната 2016/2017 родителите може да се запознаат на следните линкови:
Наставен план по кој се организираат наставните часови за оваа учебна година
Наставни програми за V одделение во деветгодишно основно образование (на македонски и албански јазик)
Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre
ЗАБЕЛЕШКА: Линковите кои се поставени, се со цел родителите да се информираат за наставата која ќе се реализира во текот на оваа учебна година.
Со цел да се направи континуитет во работата и да се стекнат трајни знаења, се молат родителите однапред да не ги форсираат учениците во усвојување на материјали и содржини кои ќе ги сретнат во наставните програми, во страв дека учениците нема да успеат да го совладаат наставниот материјал.

РАСПОРЕД ЗА ЅВОНЕЊЕ

schedule-of-classes-raspored-na-casovi

Претпладне:
08:00 - 08:40
08:45 - 09:25
09:50 - 10:30
10:35 - 11:15
11:20 - 12:00
12:05 - 12:40

Попладне:
14:00 - 14:40
14:45 - 15:25
15:50 - 16:30
16:35 - 17:15
17:20 - 18:00
18:05 - 18:40

 

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

school-rules-kodeks-na-odnesuvanje
1. УЧЕНИЦИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ЈА НОСАТ УЧЕНИЧКАТА УНИФОРМА И ДА СЕ ПРИСТОЈНО ПОТСТРИЖЕНИ
2. УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ВО УЧИЛИШТЕ ОКОЛУ 15 МИНУТИ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЧАСОВИТЕ
3. ЗА ВРЕМЕ НА МАЛИТЕ ОДМОРИ УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ЈА НАПУШТААТ УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА БЕЗ ПОСЕБНА ПОТРЕБА
4. НЕ НАПУШТАЈТЕ ГО УЧИЛИШНИОТ ДВОР ЗА ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИОТ ОДМОР И ДРУГИ ПРЕКИНИ НА НАСТАВАТА
5. ВАШЕТО ДОЦНЕЊЕ НА ЧАСОТ ЌЕ БИДЕ ЕВИДЕНТИРАНО И САНКЦИОНИРАНО
6. УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА НАВРЕМЕ ДА ГО ОПРАВДААТ СВОЕТО ОТСУСТВО ОД ЧАСОВИТЕ СО МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА И РОДИТЕЛ
7. ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ ТРЕБА СОВЕСНО И НАВРЕМЕНО ДА ГИ ИЗВРШУВААТ СВОИТЕ ОБВРСКИ
8. УЧЕНИЦИТЕ НАВРЕМЕНО ТРЕБА ДА ГИ ПРИЈАВУВААТ ПРОБЛЕМИТЕ КАЈ ДЕЖУРНИТЕ НАСТАВНИЦИ, ОДДЕЛЕНСКИ РАКОВОДИТЕЛИ ИЛИ СТРУЧНАТА СЛУЖБА
9. НАВРЕМЕНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ ОШТЕТУВАЊАТА НА УЧИЛИШНИОТ ИНВЕНТАР
10. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДОЛЖНИ НАВРЕМЕНО ДА ИЗВЕСТАТ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ ПОМЕЃУ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО
11. ДИСЦИПЛИНАТА ВО ОДДЕЛЕНИЕТО И УЧИЛИШТЕТО Е РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ОЦЕНУВАЊЕ
12. НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕДИСЦИПЛИНАТА И НЕАДЕКВАТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈОТ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО ДА СОЗДАДЕ НЕГАТИВНА СЛИКА ЗА ВАШАТА ЛИЧНОСТ
13. УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ПОТПАЃААТ ПОД НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ИЛИ ГРУПИ СО НЕАДЕКВАТНО ОДНЕСУВАЊЕ, А ЗА ТОА ДРУГИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЧАСОТ ДА ИМ ЗАБЕЛЕЖАТ
14. НЕ ПОКАЖУВАЈТЕ ТОЛЕРАНЦИЈА КОН НЕДИСЦИПЛИНИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ И НЕ БИДЕТЕ НЕПОТРЕБНО СОЛИДАРНИ СО НИВ
15. ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА НЕДИСЦИПЛИНИРАНИ УЧЕНИЦИ И ГРУПИ ОД ДРУГИ УЧИЛИШТА СЕ ИЗРЕКУВААТ ПЕДАГОШКИ МЕРКИ
16. ИЗБЕГНУВАЈТЕ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ
17. УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ГО ЗЛОУПОТРЕБАТ НОСЕЊЕТО НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ВО СПРОТИВНО ЌЕ СЕ ПРЕВЗЕМАТ МЕРКИ (за време на настава задолжително телефоните треба да бидат исклучени)
18. ПОЧИТУВАЈТЕ ЈА ЛИЧНОСТА И СОВЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И НЕ ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВАЈТЕ НИВНАТА ДОВЕРБА, БИДЕЈЌИ СЕКОГАШ НИВНИТЕ ЗАБЕЛЕШКИ И СУГЕСТИИ СЕ ДОБРОНАМЕРНИ
19. ОДНЕСУВАЈТЕ СЕ КОРЕКТНО КОН СИТЕ УЧЕНИЦИ (ОСОБЕНО КОН ОНИЕ КОИ ИМААТ ОДРЕДЕНИ ПРЕЧКИ И ПОТЕШКОТИИ
20. РАЗБИРАЊЕТО, ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПОЧИТУВАЊЕТО НЕКА БИДАТ ВАШ ПРЕПОЗНАТЛИВ СТИЛ НА ОДНЕСУВАЊЕ
21. ПОЧИТУВАЈТЕ ГО ТУЃОТО МИСЛЕЊЕ, СЛЕДЕТЕ ГИ ПОЗИТИВНИТЕ ПРИМЕРИ НА ОДНЕСУВАЊЕ И ИСТИТЕ ПРЕНЕСУВАЈТЕ ГИ НА ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ
22. ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСТАПКИТЕ И ОДНЕСУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО Е ВАША ОБВРСКА И СЛИКА НА ВАС КАКО ЛИЧНОСТ, НА ВАШИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА УЧИЛИШТЕТО
23. ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ НА ДАДЕНИТЕ ВЕТУВАЊА КОН УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ
24. ОД СЕКОЈА СИТУАЦИЈА ИЗВЛЕЧЕТЕ ПОУКА И НЕ ПРАВЕТЕ ЈА ИСТАТА ГРЕШКА ПО ВТОР ПАТ
ПОЧИТУВАЊЕТО НА КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОДОБАР УЧИЛИШЕН АМБИЕНТ

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

за учебната 2016/2017 година
V 3 одделение

ПОНЕДЕЛНИК

1. Одделенски час
2. Општество
3. Математика
4. Македонски јазик
5. Природни науки
6. Додатна настава

ВТОРНИК

1. Техничко образование
2. Техничко образование
3. Англиски јазик
4. Англиски јазик
5. Математика
6. Физичко образование

СРЕДА

1. Општество
2. Математика
3. Македонски јазик
4. Музичко образование
5. Ликовно образование
6. Ликовно образование

ЧЕТВРТОК

1. Математика
2. Македонски јазик
3. Физичко образование
4. Творештво
5. Англиски јазик
6. Природни науки

ПЕТОК

1. Математика
2. Македонски јазик
3. Македонски јазик
4. Музичко образование
5. Физичко образование
6. Дополнителна настава