Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива За наставници

 

 

 facebook

e dnevnik

најава

vvvvvvvvv
Наставни листови
Вежби
Тестови
Работилници
Проекти
Распределенија
Подготовки

ОГЛАСНА  ТАБЛА


 РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

за учебната 2013/2014 година
II 3 одделение

 

      ПОНЕДЕЛНИК
 1. Англиски јазик
 2. Одделенски час
 3. Физичко и здравствено образование  
 4. Запознавање на околината
 5. Македонски јазик  

      ВТОРНИК
 1. Математика
 2. Физичко и здравствено образование
 3. Запознавање на околината
 4. Македонски јазик
 5. Додатна настава

     СРЕДА
 1. Математика  
 2. Англиски јазик
 3. Македонски јазик 
 4. Ликовно образование
 5. Ликовно образование

    ЧЕТВРТОК
 1. Запознавање на околината
 2. Физичко и здравствено образование
 3. Математика 
 4. Македонски јазик
 5. Музичко образование

     ПЕТОК
 1. Македонски јазик
 2. Македонски јазик 
 3. Математика
 4. Музичко образование
 5. Дополнителна настава

 

 

 

   Доделување на свидителствата на учениците од II 3 одделение на 26.06.2014 година во 10:00 часот.

   

Од претходните продажни саеми одделението има собрано

9 410 денари.

Со продажбата на Велигденскиот саем собрани се средства во висина од 2900 денари.

 

Вкупно се собрани 12 310 денари со кои е планирано да се купи LCD проектор кој ќе биде наменет за нашите потреби во одделението.

 

Работен календар за учебната 2013/2014

Наставна програма за II одделение

Линкови за песните кои ќе се изведуваат како точки на колажната приредбата на 21.03.2014

Земјата плаче

Насловната песна од Разиграни бројки

 

Септември: Кампања за пообјективно оценување на учениците -,,Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците,,

 

 

 

 

Средствата кои не се доплатени за училишните униформи, родителите можат да ги уплатат до родителската средба во јуни (до 17) кога можат да ги донесат уплатниците. Вкупната цена на униформите беше 1550 денари.

Назив и седиште на уплатувачот:

Името и презимето на ученикот

Цел на дознака:

училишни униформи

Назив и седиште на примач:

РУЖА КОМЕРЦ БИОВА Скопје

Банка на примач:

Стопанска банка Скопје

Трасакциска сметка:

200000012664506

Или да побараат готови уплатници во училиштето.

 

Потребно е да се доплати и износот за чекорче за што пополнувањето на уплатницата е дадено подолу на страницата

 

 

 

 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПЛАТНИЦА ЗА ЧЕКОРЧЕ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА 

УПЛАТУВАЧОТ

Име и пезиме на ученикот

ОУ ,,Григор Прличев 

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

За списание ,,Чекорче,,

 НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА

ПРИМАЧОТ

,,ЕДОР,, Охрид

БАНКА НА ПРИМАЧОТ

Охридска банка - Охрид

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

530 0003013105 97

ИЗНОС  *450,00 мкд

цената е за целата учебна година

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

за часовите во претпладневната и попладневната смена

 Претпладне:

08:00 - 08:40

08:45 - 09:25

09:50 - 10:30

10:35 - 11:15

11:20 - 12:00

Попладне:

14:00 - 14:40

14:45 - 15:25

15:50 - 16:30

16:35 - 17:15

17:20 - 18:00

Првото училишно ѕвонче, за учениците, ѕвони во:

  -  07 часот и 45 минути во претпладневната смена и 

  -  13 часот и 45 минути во попладневната смена 

кога учениците треба да влезат во училница и да се подготват за час.

За воведување на e mail услуга и SMS услуга од електронскиот дневник родителите треба да ги достават следните податоци:

 1. Име и презиме на родителот кој ќе ги добива овие информации за ученикот
 2. Е -mail адреса
 3. Телефонски број на кој ќе ги добивате SMS пораките

Наведените информации испратете ги на мојата mail адреса s_mojsoska@hotmail.com за да бидете најавени на Е дневникот. Информациите ќе бидат користени само за наведената цел.

(Родителите кои се просветни работници, да не ја користат истата mail адреса со која се најавуваат за водење на педагошката евиденција во Е дневникот во своето училиште)

За да добиете пристап до Е дневникот (откако сте ја завршиле горенаведената постапка) проверете ја вашата mail адреса каде треба да имате лозинка за пристап. Доколку има некаков проблем ве молам известете ме во училиште или по електронската пошта.

Родителите кои испратија податоци се веќе најавени!

 одд.раководител

Славица Мојсоска

 

ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

  • УЧЕНИЦИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ЈА НОСАТ УЧЕНИЧКАТА УНИФОРМА И ДА СЕ ПРИСТОЈНО ПОТСТРИЖЕНИ
  • УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ВО УЧИЛИШТЕ ОКОЛУ 15 МИНУТИ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЧАСОВИТЕ
  • ЗА ВРЕМЕ НА МАЛИТЕ ОДМОРИ УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ЈА НАПУШТААТ УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА БЕЗ ПОСЕБНА ПОТРЕБА
  • НЕ НАПУШТАЈТЕ ГО УЧИЛИШНИОТ ДВОР ЗА ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИОТ ОДМОР И ДРУГИ ПРЕКИНИ НА НАСТАВАТА
  • ВАШЕТО ДОЦНЕЊЕ НА ЧАСОТ ЌЕ БИДЕ ЕВИДЕНТИРАНО И САНКЦИОНИРАНО
  • УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА НАВРЕМЕ ДА ГО ОПРАВДААТ СВОЕТО ОТСУСТВО ОД ЧАСОВИТЕ СО МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА И РОДИТЕЛ
  • ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ ТРЕБА СОВЕСНО И НАВРЕМЕНО ДА ГИ ИЗВРШУВААТ СВОИТЕ ОБВРСКИ
  • УЧЕНИЦИТЕ НАВРЕМЕНО ТРЕБА ДА ГИ ПРИЈАВУВААТ ПРОБЛЕМИТЕ КАЈ ДЕЖУРНИТЕ НАСТАВНИЦИ, ОДДЕЛЕНСКИ РАКОВОДИТЕЛИ ИЛИ СТРУЧНАТА СЛУЖБА
  • НАВРЕМЕНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ ОШТЕТУВАЊАТА НА УЧИЛИШНИОТ ИНВЕНТАР
  • УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДОЛЖНИ НАВРЕМЕНО ДА ИЗВЕСТАТ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ ПОМЕЃУ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО
  • ДИСЦИПЛИНАТА ВО ОДДЕЛЕНИЕТО И УЧИЛИШТЕТО Е РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ОЦЕНУВАЊЕ
  • НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕДИСЦИПЛИНАТА И НЕАДЕКВАТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈОТ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО ДА СОЗДАДЕ НЕГАТИВНА СЛИКА ЗА ВАШАТА ЛИЧНОСТ
  • УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ПОТПАЃААТ ПОД НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ИЛИ ГРУПИ СО НЕАДЕКВАТНО ОДНЕСУВАЊЕ, А ЗА ТОА ДРУГИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЧАСОТ ДА ИМ ЗАБЕЛЕЖАТ
  • НЕ ПОКАЖУВАЈТЕ ТОЛЕРАНЦИЈА КОН НЕДИСЦИПЛИНИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ И НЕ БИДЕТЕ НЕПОТРЕБНО СОЛИДАРНИ СО НИВ
  • ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА НЕДИСЦИПЛИНИРАНИ УЧЕНИЦИ И ГРУПИ ОД ДРУГИ УЧИЛИШТА СЕ ИЗРЕКУВААТ ПЕДАГОШКИ МЕРКИ
  • ИЗБЕГНУВАЈТЕ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ
  • УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ГО ЗЛОУПОТРЕБАТ НОСЕЊЕТО НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ – ВО СПРОТИВНО ЌЕ СЕ ПРЕВЗЕМАТ МЕРКИ (за време на настава задолжително телефоните треба да бидат исклучени)
  • ПОЧИТУВАЈТЕ ЈА ЛИЧНОСТА И СОВЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И НЕ ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВАЈТЕ НИВНАТА ДОВЕРБА, БИДЕЈЌИ СЕКОГАШ НИВНИТЕ ЗАБЕЛЕШКИ И СУГЕСТИИ СЕ ДОБРОНАМЕРНИ
  • ОДНЕСУВАЈТЕ СЕ КОРЕКТНО КОН СИТЕ УЧЕНИЦИ (ОСОБЕНО КОН ОНИЕ КОИ ИМААТ ОДРЕДЕНИ ПРЕЧКИ И ПОТЕШКОТИИ
  • РАЗБИРАЊЕТО, ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПОЧИТУВАЊЕТО НЕКА БИДАТ ВАШ ПРЕПОЗНАТЛИВ СТИЛ НА ОДНЕСУВАЊЕ
  • ПОЧИТУВАЈТЕ ГО ТУЃОТО МИСЛЕЊЕ, СЛЕДЕТЕ ГИ ПОЗИТИВНИТЕ ПРИМЕРИ НА ОДНЕСУВАЊЕ И ИСТИТЕ ПРЕНЕСУВАЈТЕ ГИ НА ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ
  • ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСТАПКИТЕ И ОДНЕСУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО Е ВАША ОБВРСКА И СЛИКА НА ВАС КАКО ЛИЧНОСТ, НА ВАШИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА УЧИЛИШТЕТО
  • ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ НА ДАДЕНИТЕ ВЕТУВАЊА КОН УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ
  • ОД СЕКОЈА СИТУАЦИЈА ИЗВЛЕЧЕТЕ ПОУКА И НЕ ПРАВЕТЕ ЈА ИСТАТА ГРЕШКА ПО ВТОР ПАТ
ПОЧИТУВАЊЕТО НА КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОДОБАР УЧИЛИШЕН АМБИЕНТ

 

„Да учиме заедно“

   Блогот „Да учиме заедно“ е училишна иницијатива за

вклучување на семејствата и локалната заедницата во унапредување на образованието на нашите деца.


         Поттикнати од свеста за важноста на вклученоста на родителите во образовниот процес, наша цел е да оствариме партнер- ски однос со родителите и заедницата, кој ќе овозможи нашите деца да развијат позитивни социјални ставови, училиштето да го доживуваат како место каде што го градат личниот интегритет и самодоверба со цел да постигнат подобри резултати во учењето.

Секој родител може да придонесе  во организирањето на училишниот живот на своето дете и во изградбата на партнерски однос со училиштето,  базиран на заемна комуникација, споделени обврски и одговорности во воспитувањето и образованието на децата.