Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

Оценување на учениците

Откако наставникот ќе ги согледа постигањата на ученикот на секое од наведените нивоа според стандардите за наставниот предмет (за секоја тема/подрачје) ја утврдува оценката на ученикот на следниот начин:


        оценка доволен (2) знаењата на ученикот се однесуваат на запомнување и репродуцирање, ученикот покажува одредени способности знаењето да го искаже со свои зборови и да го применува на наједноставни задачи.


     оценка добар (3) - знаењата на ученикот, покрај тоа што се однесуваат на запомнување и репродуцирање, разбирање и сфаќање на наставните содржини, ученикот покажува способност за примена на знаењата за решавање на едноставни задачи.


        оценка многу добар четири (4) - знаењата на ученикот се однесуваат на поцелосно запомнување и репродуцирање, разбирање и сваќање на наставните содржини. Исто така, ученикот покажува способност за примена на знаењата за решавање задачи од познати и нови елементи, како и способност за средување и комбинирање елементи во нови целини.


       оценка одличен (5) - знаењата на ученикот се над 90 % од содржините од наставната програма на ниво на запомнување, репродуцирање, сфаќање и разбирање. Ученикот може да ги применува знаењата за решавање на задачи со познати и нови елементи. Исто така, ученикот може да средува, комбинира елементи во нови цели и да покажува способност за вреднување на оправданост или научност на некое тврдење.


       Горенаведените критериуми за оценување се превземени од ,,Критериуми за оценување на постигањата на учениците,, од страницата на  Бирото за развој на образованието 

 

Критериуми за  оценување


 
 

Инструменти за оценување

I одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование

Инструменти за оценување

II одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование
 
 

Инструменти за оценување

III одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование

Инструменти за оценување

IV одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Ликовно образование
 4. Музичко образование
 5. Физичко и здравствено образование
 
      

Инструменти за оценување

V одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Ликовно образование
 4. Музичко образование
 5. Физичко и здравствено образование