Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

 

ОКТОМВРИ

Подготовки

 << СЕПТЕМВРИ                                                                НОЕМВРИ >>

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 13.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Музичка писменост

Наставна единица: Местото на нотите СИ1 и ДО2 во петолинието (солмизациска песна)

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да се запознаат со тоновите си1 и до2 и нивното место на петолинието; да научат да ги запишувааат во петолиние, да ги пеат и ритмизираат со ноти со различни траења

 воспитни: кај учениците да се создаде чувство за мелодија и ритам; позитивни карактерни особини: упорност, истрајност, доследност

 функционални: да ja воочуваат и идентификуваат положбата на тоновите си1 и до2 на петтолинието (ноти); да ги препознаваат и применуваат тоновите си1 и до2 во мелодиски вежби

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

 Наставни методи

 Наставни форми       

 Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ


ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

- забележување на изучените тонови на петолиние - повторување

- истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

   1. Демонстрирање  илустративен материјал:

       - местото на изучените тонови во петолинието

       - местото на тоновите СИ1 и ДО2 на петолинието

   2. Демонстрирање на мелодиската вежба

   3. Поттикнување и насочување на дискусијата

   4. Следење на работата на учениците, водење забелешки

 Активности на учениците:

 1. Повторување на изучените тонови:

       - нивното место во петолинието

 1. Бележење на тоновите СИ1 и ДО2 на петолинието
 2. Мелодиска вежба - запознавање со тоналните функции на СИ1 и ДО2

 - ,,Тања пее,,

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

Диктат со изучените тонови

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 14.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Музичка писменост

Наставна единица: Блок флејта

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да научат да употребуваат прсторед на тоновите си1- до2 при свирење со блок флејта; да научат да свират мелодиски вежби за блок флејта во опсег од  до1- до2 

 воспитни: кај учениците да се создаде чувство за мелодија и ритам; позитивни карактерни особини: упорност, истрајност, доследност

 функционални: да ги свират тоновите си1 и до2 во мелодиски вежби со блок флејта; да ја развиваат техниката на свирење на блок флејта;

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

 Наставни методи

 Наставни форми       

 Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ


ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

- Блок флејта - свирење мелодиска вежба со изучените тонови (повторување)

- истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

   1. Демонстрирање на местото на тоновите си1 и до2 на блок флејта

   2. Демонстрирање на мелодиски вежби со блок флејта

   3. Поттикнување на учениците за правилно изведување на вежбите

   4. Следење на работата на учениците, водење забелешки

 Активности на учениците:

 1. Прсторед на тоновите си1 и до2 при свирење со блок флејта

- свирење на тоновите си1 и до2 со блок флејта

 1. Свирење на тонската скала со блок флејта

- опсег од  до1- до2 

 1. Мелодиска вежба: ,,Солмизациска песна,, - свирење со блок флејта

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

,,Солмизациска песна,, - свирење на вежбата во групи и индивидуално

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 20.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Музичка писменост

Наставна единица: Такт;  Дводелен 2/4 такт

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да стекнат знаења за поимот такт; да се запознаат со дводелен такт и неговата метричка слика; да се запознаат со поимите теза и арза;

 воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; навики за правилно слушање и изведување на ритмички вежби

 функционални: учениците да воочуваат такт, тактова црта и финална тактова црта; да идентификуваат дводелен такт и неговата метричка слика; да ги доживуваат слабите и силните тактови времиња;

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

Наставни методи

Наставни форми

Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ


ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

-Рецитирање на стихови со двосложни зборови - воочување на нагласените слогови од зборовите во стиховите; истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

1. Давање на инструкции за работа, задавање задачи

   2. Координирање на активностите, поттикнување и насочување на дискусијата

   3. Следење на работата на учениците, водење забелешки

Активности на учениците:

1. Запознавање со дводелен 2/4 такт:

 • поставување во редица по парови, повлекување линија меѓу паровите - тактова црта, финална тактова црта на крајот од редот
 • воочување теза и арза преку рецитирање на стихови со двосложни зборови (едно маче, мало маче, само седи, само плаче)
 • секој ученик добива лист со нацртан знак на теза или арза
 • при рецитирање на стиховите во редицата - ученикот кој изговара нагласен слог го дига листот со тезата над глава а ученикот кој го држи листот со арзата го истакнува во висина на градите

 2. Запознавање со метричката слика на дводелниот такт

 • бележење во нотна тетратка

3. Пење и тактирање на ритмичка вежба во дводелен такт - учебник стр. 29

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

Парлато изговарање и свирење на ритмички вежби во 2/4 такт - групно

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 21.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Музичка писменост

Наставна единица: Примена на 2/4 такт во ритмички и мелодиски вежби; Пееме и свириме во 2/4 такт - “ Прва, втора”

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за такт и 2/4 такт;

 воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; навики за правилно слушање и изведување на ритмички вежби

 функционални: да го воочуваат и идентификуваат дводелениот такт и неговата метричка слика, да разликуваат теза и арза; да препознаваат и применуваат 2/4 такт

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

 Наставни методи

 Наставни форми       

 Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ

СФА: листови на кои се нацртани знаците за теза и арза

ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

- застанување во редица, формирање на парови; прикажување на 2/4 такт- повторување

- истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

  1. Давање на инструкции за работа, задавање задачи

   2. Координирање на активностите, поттикнување и насочување на дискусијата

   3. Следење на работата на учениците, водење забелешки

 Активности на учениците:

1. Пронаоѓање вежби напишани во 2/4 такт во учебникот

  - објаснувње на метричката слика на 2/4 такт

2. Пење и тактирање на ритмичка вежба:

-“ Прва, втора”- учебник стр. 22

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

Изведување на мелодиската вежба -“ Прва, втора”- во групи

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 28.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Пеење

Наставна единица: “ Есен “ - песна

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да ги запознаат и восприемат содржината и карактерот на песната како творба од богатото творештво на песни за деца; да научат да ја пеат со нотен текст

 воспитни: кај учениците да се создаде чувство за восприемање на содржината и карактерот на песната; навики за правилно слушање на музички композиции од различни видови

 функционални: да ја воочуваат и идентификуваат детската песна- слухово; да ја пеат и тактираат, да ја читаат нејзината мелодија забележана со ноти, да ја пеат со текст и свират со детските музички инструменти

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

 Наставни методи

 Наставни форми       

 Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ

ПС: лаптоп компјутер, ЦД

ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

- Есен - разговор

- истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

 1. Интерпретација на песната - ЦД
 2. Насоки за анализа на текстот - елементи во текстот на песната кои се карактеристични
 3. Анализа на нотниот текст
 4. Поттикнување и насочување на дискусијата
 5. Следење на работата на учениците, водење забелешки

 Активности на учениците:

 1. Интерпретација на песната-ЦД
 2. Анализа на текстот - елементи во текстот на песната кои се карактеристични - воочување
 3. Читање на мелодијата забележана со ноти - такт, нотни вредности, тонови
 4. Ритмичко пеење на песната со неутрален слог
 5. Преслушување на песната и пеење со мелодија и текст

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

Пеење на песната колективно, по групи и индивидуално

 
 

Наставен предмет:   Музичко образование

 Дата: 27.10.2011

  Одд.   V  3

Наставна тема: Музичка писменост

Наставна единица: Триделен 3/4 такт

Тип на часот:                                

 ОБ

 УВ

 УТ

 ПО

 СТ

 КО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

образовни:  учениците да се запознаат со поимот триделен такт и неговата метричка слика; да научат да тактираат музички вежби во 3/4 такт

 воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; навики за правилно слушање и изведување на ритмички вежби

 функционални: да ја воочуваат и идентификуваат метричката слика на триделниот такт, да воочуваат и разликуваат теза и арза кај 3/4 такт, да го разликуваат 3/4 такт од 2/4 такт

 ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Видови настава

Наставни методи

Наставни форми

Наст.-тех. средства

 ТР  

 ТМ 

ПР 

 ПБ

    ЛП  

    ДИ  

  ВТ  

 ФР

 ИН 

 ИНД

ГФ

 РД

  ПС

   МС

  СФА

  НЛ

СФА: листови на кои се нацртани знаците за теза и арза

ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

(воведен дел) - 5 

- постројување во редица, во парови прикажување на 2/4 такт - повторување

- истакнување на целта на часот

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ 

 (главен дел) - 30’

 Активности на наставникот:

  1. Четириделен такт (демонстрација):

 •   тактирање
 •   метричка слика

   2. Координирање на активностите, поттикнување и насочување на дискусијата

   3. Следење на работата на учениците, водење забелешки

 Активности на учениците:

1. Запознавање со триделен 3/4 такт:

 • меѓу паровите во редицата застанува уште по еден ученик се формираат групи од по тројца ученици, новиот ученик во парот добива лист со нацртан знак на арза
 • секоја група брои до 3 при што првиот ученик листот со тезата при броењето го дига над глава а останатите двајца листот со арзата го истакнуваат во висина на градите

 2. Запознавање со метричката слика на триделниот такт

 • бележење во нотна тетратка

3. Пење и тактирање на ритмичка вежба во триделен такт - учебник стр. 25

СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Евидентна листа 

КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) 

(завршен дел) - 5

Изведување на ритмички вежби во 3/4 такт во групи