Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

 

НАСТАВЕН ЧАС ЗА ПОРТФОЛИО

,,ЕСЕНСКА СЛИКОВНИЦА,,

 

работниот лист за часот може да се види овде

 

за наставници

 

  

Записник бр. 1

од одржаниот состанок на членовите од Активот на I одделение

при  ОУ ,,Григор Прличев,, - Охрид

на 23.11.2012 г. со следниот

 

Д н е в е н    р е д

 

1.     Изработка на есенска сликовница - планирање на наставен час:

 • Цели на часот
 • Преглед на часот - методи и форми на работа
 • Информации за состав на учениците и други карактеристики на класот
 • Активности преку кои ќе се реализира наставната единица
 • Начин на оценување на учениците

         На состанокот, членовите на активот постапно ги разгледаа сите горенаведени етапи  од планирањето на часот:

  1.     Разгледан беше Наставниот план и  програма за прво одделение и беа утврдени целите и задачите кои треба да се реализираат со овој наставен час.

 Членовите на тимот заклучија дека:

      1)   Есенската сликовница треба да биде заокружување на се она што во минатиот период беше работено за есента

     2)   Опфатени треба да бидат: промените во природата, есенските плодови (овошје и зеленчук), приготвувањето зимници, преселните птици, животните кои се подготвуваат за зима.

     3)   Беа дефинирани целите со што можноста да се изостави некој сегмент од разработката на наставниот материјал е помала.

     4)    Целите се конкретизираа и прецизираа со што истите не дозволуваат расплинување на наставникот при организацијата на активностите на часот

     5)    Целите кои треба да се реализираат се соодветни за возраста на генерацијата ученици од I одделение и истите ќе бидат целосно реализирани за време на наставниот час.

 

  2.     Членовите на тимот избраа комбинацијата на методи и форми која е интересна и дава динамика при реализацијата на наставната содржина, со што ќе ги направи активностите интересни за учениците и со тоа ќе бидат остварени целите на часот.

  3.     Изборот на ученици од кои ќе бидат составени групите се изврши според вештините и способностите на учениците за манипулирање со приборот и ликовно изразување:

Хетерогеноста на групите овозможува поголема можност и со поголем успех,  во активностите да се вклучат и уениците кои се помалку вешти што ќе биде резултат на меѓусебната соработка и помагање помеѓу членовите на групите.

  4.     Беа  утврдени и активностите преку кои ќе се реализира наставната единица;

     1)    Воведен дел:  Читање текст за есен и дискусија за карактеристиките на есента како сублимирање на знаењата на учениците кои ги стекнале во изминатиот период;

 Тимот зклучи дека на овој начин учениците ќе бидат поттикнати и мотивирани за работа, а при тоа  ќе се направи  поврзување со претходно изучениот материјал од наставните предмети: македонски јазик, запознавање на околината, ликовно и музичко образование.

     2)    Главен дел: Работа во групи врз претходно изработени модели на страници со поставени барања и модели за работа:

 • Учениците самостојно да вршат илустрација на текст и да следат зададени модели
 • Самостојно да ги презентираат илустрациите и да објаснуваат што сработиле
 • Дискусија за изработките – естетска проценка на трудовите, лична и на другарчињата

 

     3)    Завршен дел: Составување на листовите во книга – сликовница. Читање и разгледување на сликовницата. Дискусија за успешноста со која е изработена сликовницата.

Тимот зклучи дека на овој начин ќе се добијат повратни информации со кои ќе се има увид во успехот со кој учениците ја совладале наставната содржина и ќе може да се планираат понатамошни активности за подобрување на аспектите на настава и учење .

  5.     Начин на оценување на учениците: Како начин на кој ќе се изврши оценувањето на учениците со планирањето е предвидено писмено следење и бележење на:

 • Усните одговори на учениците
 • Анализа на изработените страници за есенската сликовница  - листа за оценување на учениците од страна на наставникот

 Со листата за оценување на учениците од страна на наставникот, која опфаќа група на пет ученици кои ќе бидат следени, се дава слика на развојот на учениците во континуитет со претходните постигања и знаењата кои понатаму треба да се стекнат.

 

     На крајот од состанокот беше заклучено дака во планирањето на часот се опфатени сите сегменти на современата наставна технологија и истиот може во целост  успешно да се реализира.  

 

                                                                                        Членови на Активот на I одделение:

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx _________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________

 
  

План за наставен час

 

Наставна единица:         Изработка на есенска сликовница

 

 • Одделение:

I одделение

 • Предвидено време:

2 часа ( по 40 минути)блок часови

 • Предмет:

Македонски јазик

 • Дата:

26.11.2012 година

Претходни подготовки:

1.      Пред почетокот на часот училницата се уредува според поставените барања. Клупите се поставуваат за работа во групи. Кај секоја група се поставува подготвениот материјал: работни листови,  модели од детски списанија, учебник, хартија во боја, ножички, водени бои, дрвени боички, готови апликации

2.      На учениците им се соопштува на која група припаѓаат и се формираат групите по претходно определен критериум

Цели  и очекувани резултати од наставниот час:

Цели и задачи

Македонски јазик

 

Образовни задачи:

 • Учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења  годишното време есен;
 • учениците да се поттикнат кон творење оригинални литературни творби – есенска сликовница;
 •  да ја развиваат фантазијата преку создавање нови идеи и оригинални решенија.

Воспитни задачи:

 • Учениците да развиваат чувство на љубов кон природата и годишното време есен;
 • да развиваат еколошка свест за зштитата на  природата;
 • создавање на хигиенски навики при работа со материјали;
 • правилно и штедливо користење на материјалите за работа

Функционални задачи:

 • создавање идеи и оригинални решенија за зададена задача;
 • воочување, препознавање и разликување на сликовницата од другите литературни творби
 • збогатување на детскиот речник со нови зборови;

 

Очекувани резултати

 

1.      Учениците самостојно да вршат адекватна илустрација на дадена текстуална содржина

2.      Да идентификуваат сликовница како литературна творба

 

3.      Готови производи:

На крајот од активноста ќе биде изработена сликовница чија содржина ќе биде годишното време есен со илустрации кои ќе ја поддржуваат содржината на текстовите.

 

 Потребни извори и материјали:

 • Учебник,  модели од детски списанија,  гатанки, работни листови, 
 • Хартија во боја, ножички, водени бои, дрвени боички, готови апликации

Воведен дел на часот:  10 минути - ориентационо

 Активности на наставникот:

·         Поттикнување на интересите и мотивирање на учениците преку  уметничка интерпретација на текст ,,Есен,,;

·         Поттикнување и развивање на дискусија за содржината на текстот

·         Истакнување на целта на часот - Изработка на ,,Есенска сликовница,,

Активности на учениците: 

·         Активно вклучување на учениците во дискусијата за содржината на текстот и опишување на карактеристиките на есента  

·         Сумирање на битни карактеристики на есента

 

 

Главен дел на часот –  65 минути - ориентационо

Активности на наставникот:

 

1.      Упатување на учениците за работа:

·         Усно излагање на барањата за секоја група и очекуваните резултати и критериуми според кои треба да бидат направени готовите производи.

 

 

2.     Активно следење на работата на учениците, поттикнување, давање дополнителни информации и инструкции за користење на материјалите, помагање на ученици по потреба.

 

 

3.      Следење на презентациите од учениците – поттикнување на дискусија за самооценување на изработките

Активности на учениците:

  Прв дел – околу 35 минути

1. Активности кои учениците ги изведуваат според стекнати предзнаења:

 • Разгледување на изготвените работни листови, изложените модели и приложените списанија
 • консултации помеѓу членовите на групата за понатамошна работа.

2. Самостојна работа:

 • Илустрирање на содржините во работниот лист според изготвените модели и барања
 • Во текот на креирањето на илустрациите, учениците ги истражуваат и експериментираат со материјалите за работа
 • Презентација на сопствените изработки 

 

Втор дел – околу 30 минути

1.  Составување на листовите во книга – сликовница:

 • Читање и разгледување на сликовницата.
 • Дискусија за изработките – естетска проценка на трудовите, лична и на другарчињата
 • Дискусија за успешноста со која е изработена сликовницата.

 

Завршен дел на часот – 5 минути - ориентационо

Активности на наставникот:

 

 1.        Резимирање:

-          што учениците научиле

-          поврзување на претходните и новите знаења и вештини

-          со колкав успех учениците ги усвоиле новите знаења

     

Активности на учениците:  

 

1.      Дискусија –резимирање:

 • Кои се карактеристиките на годишното време есен
 • Каква литературна творба е сликовницата

2.      Рефлексија и анализа на одржаниот час –

 • Што научивме денес?

 

 

Производи:

 

 • Изработена сликовница чија содржина ќе биде годишното време есен со илустрации кои ќе ја поддржуваат содржината на текстовите.

 

 Оценување на учениците:

1.      Листа за оценување на  усните одговори на учениците

2.      Листа за анализа на изработените страници за есенската сликовница 

 

 

 

Записник бр. 2

 

од одржаниот состанок на членовите од Активот на I одделение

при  ОУ ,,Григор Прличев,, - Охрид

на 30.12.2012 г. со следниот

 

Д н е в е н    р е д

 

1.     Aнализа на успешноста на одржаниот наставен час од страна на наставникот.

2.     Согледувања и идеи кои би можеле да ја подобрат реализацијата на наставниот час 

 

             Членовите на тимот генерално се согласија со општата анализа за успешноста на часот кој претходно беше реализиран:

§  Целите на часот беа остварени во согласност со направеното планирање:

 1. Преку активностите од воведниот дел од часот – уметничка интерпретација на текст ,,Есен,, , учениците беа мотивирани за активно вклучување во дискусијата за содржината на текстот со што беа повторени, систематизирани и утврдени стекнатите знаења зе карактеристиките на есента.
 2. Преку активностите од воведниот дел од часот учениците  ги сумираа битните карактеристики на есента
 3. Во главниот дел на часот учениците ја запознаа постапката за изработка на есенска сликовница со илустрирање на содржините во работниот лист според изготвените модели и барања
 4. се оспособија самостојно да ги употребуваат материјалите за работа.

 

 • Изборот на активности во текот на часот ги поттикна и мотивира учениците за работа. Тие со интерес ги следеа и совладуваа новите вештини. Притоа соработуваа меѓусебно во групите, комуницираа и си помагаа. Можноста секој ученик да го презентира својот труд пред другите ученици го подигна нивото на квалитет на изработките, бидејќи секој ученик максимално сакаше да ги покаже своите вештини и знаења, да добие пофалби и добра оценка од другарчињата.
 • Учениците беа расположени да го проценуваат сопствениот и трудот на другите ученици притоа давајќи искрени и конструктивни забелешки.

 

             По втората точка членовите на тимот истакнаа свои коментари согледувања и идеи кои би можеле да ја подобрат реализацијата на наставниот час 

 

 • xxxxxxx  xxxxxxxx истакна дека целиот процес на учење беше впечатлив бидејќи секоја од групите како свое име носеше клучни зборови кои ја карактеризираат есента со тоа што во иднина при примената на оваа техника на работа може да се изработи и дрво со клучни зборови кои би оставиле поголема трага и впечаток кај учениците за материјалот кој треба да се научи.
 • xxxxxxx  xxxxxxxx истакна дека временското планирање на активностите треба да биде флексибилно со цел да се постигне подобар резултат во работата.  
 • xxxxxxx  xxxxxxxx истакна дека учениците сакаат да комуницираат  меѓу себе за време на часот и за таа цел наставникот треба секогаш да ја насочи дискусијата во вистинскиот правец. Планираните активности беа добро организирани за да дојде до израз самостојноста и самоиницијативноста на учениците.

     На крајот од состанокот беше заклучено дeка часот беше успешно реализиран.

         

                                                                                        Членови на Активот на I одделение:

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx _________________

                                                                                  xxxxxxx  xxxxxxxx ____________________