Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

 

ЛИНКОВИ

 

 

 

      МАТЕМАТИКА

I ОДДЕЛЕНИЕ

 1. Броење до 5 и до 10
 2. Броеви до 20 - бројна оска
 3. Погоди ја патката - броеви до 10
 4. Збир до 5, 10, 100
 5. Спаси го китот - собирање до 10
 6. Вселенски бродови - собирање до 20
 7. Двојно од . . . - до 20

 III ОДДЕЛЕНИЕ

 1.  Табела 100
 2.  Табела 100 (Number Square) 
 3.  Венов дијаграм
 4.  Функционална машина
 5.  2Д форми
 6.  Конструирање фигури од 2Д форми
 7.  Кликни на фигурата со n агли
 8.  3Д форми
 9.  Симетрични фигури
 10.  Координатен систем
 11.  Заокружување на броевите
 12.  Помал или поголем број
 13.  Помал или поголем број (повеќе броеви)
 14.  Низи со броеви
 15.  Низи (форма,број и боја)

 

 ПРИРОДНИ НАУКИ

 

 

 МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 1. Тонска скала (до - си, пиано)