Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

     

 

 

 

 

Триаголник, агол, симетрија -1

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Триаголник, агол, симетрија 2 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Зависност на збирот и разликата

од промена на компонентите

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Собирање и одземање до 1 000 000

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде