Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

     

 

 

 

ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде 

Забелешка: За полесно да го прегледате наставниот лист превиткајте го листот со решенијата по линиите поставете го крај соодветната колона од листот со задачи и вертикално преминете со поглед преку дадените и напишаните решенија на работниот лист.

 

ПРАВИЛНИ ДРОПКИ СО ЗБИР 1

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

ПАРОВИ ДВОЦИФРЕНИ БРОЕВИ ЧИJ ЗБИР Е 100

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Повторување

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Повторување

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Хартија со точки

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Одземање Е Д С и ЕИ

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

КОЛКУ СТОТКИ, ДЕСЕТКИ И ЕДИНИЦИ ИМА

ВО ЕДЕН ТРИЦИФРЕН БРОЈ? 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Дропки - повторување

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Содржатели - табела 100

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Дропки и децимални броеви

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Геометриски форми и тела - повторување;

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Дропки - повторување;

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Повторување - Броеви до 1000;

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

МНОЖЕСТВА 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде