Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

 

 Текстовите ,,Есен,,, ,,Тони и Ема,,, ,,Антена,,, ,,На нива,, и ,,На таван,, во работните листови се превземени од Букварот за прво одделение од Ѓорѓи Делчев со некомерцијална цел, туку подобрување на наставниот процес.

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Член 52 

 Користењето на авторско дело без плаќање надомест се однесува на следните случаи :

Користење дела заради илустрирање во образовни или научни истражувања до степен оправдан со некомерцијалната цел што треба да се постигне, под услов да се наведе името на авторот и изворот.

 

Употреба на голема буква

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Контролни прашања

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Работен лист

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Работен лист - пишуваме убаво 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Работен лист

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Одговори на прашањата -

текст ,,Во шума,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

,,Во недела,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

,,Роденден,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

,,На село,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

,,Мали но смели,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

,,Дедо Димо,,

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Интерпункциски знаци

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Примена на голема буква

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Раде и Дара 1

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Раде и Дара 2

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Раде и Дара 3

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Зборови и реченици

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Есен

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Тони и Ена

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Антена

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

На нива

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

На таван

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Читање - дијагностицирање

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Васо има авион

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде